ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 19 Сеп 2017, 20:04 Разширено търсене

Български християнски форуми е място за християнски дискусии, споделяне на видео или писмени свидетелства, насърчения и общение между вярващи в Бога.

Как да ни помогнете в развитието: КЛИК

Библия

[ Facebook коментара]

Теми, за които няма отделен форум.

Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Георги Георгиев » 09 Сеп 2014, 18:24

Здрасти хора.
Може да съм питал досега подобни въпроси, но искам сега по-сериозно да ви попитам и по-конкретно.
Кога точно и кои хора са решили коя книга от Библията да присъства в канона и коя не ? Вярвам по БОЖИЯТА милост, поради НЕГОВАТА воля, се е взело решение кои Книги да присъстват в Библията. Нали е така ? Може хора да са ги събрали и да са решили кои книги да са канонични, да са част от Библията и кои книги да не са канонични, да не са част от Библията, но ТОЗИ, чрез КОГОТО е станало всичко това е БОГ, нали, хора ?

Кои са хората, които са събрали Книгите в Библията и са ги сформирали в едно цяло - Библията ? И кога е било това, през коя година ?

Също искам да ви попитам за Вселенските събори, на миналите Вселенски събора, когато са се провеждали, имало ли е деноминации - православни, католици, протестанти и други, както сега има ?
Християнски видеоклипове, филми и музика

Псалми 119:71 Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.
Аватар
Георги Георгиев
Активен Потребител
Активен Потребител
 
Мнения: 1929
Регистриран на: 09 Дек 2013, 12:08
Has thanked: 29 times
Been thanked: 43 times
Автор на темата
Пол: Мъж

бyтoн зa coциaлни мpeжи

loading...

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Теодор » 11 Сеп 2014, 14:34

Някой може ли да отговори?
Аватар
Теодор
Inactive for 23 months
 
Мнения: 354
Регистриран на: 19 Авг 2014, 21:11
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Пол: Мъж
църква: Православна църква

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Теодор » 11 Сеп 2014, 15:04

''Се­га мо­жем да пре­ми­нем към фор­ми­ра­не­то на но­во­за­вет­ния ка­нон от 27 кни­ги. Съ­би­ра­не­то на Све­ще­ни­те пи­са­ния на Но­вия За­вет има своя про­то­тип в ка­но­на на Ста­рия за­вет. В це­лия гръц­ки свят гръц­ки­ят пре­вод на Ста­рия За­вет ста­ва Биб­лия на хрис­ти­ян­с­т­во­то. С нея хрис­ти­яни­те въз­при­ели ев­рейс­ка­та док­т­ри­на за бо­гов­дъх­но­ве­ност, та­ка че в кни­ги­те на Ста­рия За­вет те виж­да­ли Бо­жие, а не чо­веш­ко сло­во. Ос­вен Ста­рия За­вет, ран­на­та хрис­ти­ян­с­ка цър­к­ва при­те­жа­ва­ла "Сло­ва­та на Гос­по­да", по­лу­че­ни от Исус или от апос­то­ли­те ка­то оче­вид­ци. Цър­ква­та счи­та­ла, че ду­ми­те и про­ро­чес­т­ва­та на Исус са тол­ко­ва бо­гов­дъх­но­ве­ни, кол­ко­то и те­зи на Ста­рия За­вет. В най-ран­ния хрис­ти­ян­с­ки пе­ри­од се за­бе­ляз­ват на­чал­ни стъп­ки във фор­ми­ра­не­то на но­во­за­ве­тен ка­нон. Още при пър­во­то по­ко­ле­ние се по­яви­ли на­пи­са­ни док­ла­ди. Лу­ка, в про­ло­га на сво­ето еван­ге­лие - Лу­ка 1:1-4 сви­де­тел­с­т­ва, че в не­го­во­то съв­ре­мие са съ­щес­т­ву­ва­ли ня­кол­ко ра­бо­ти, опис­ва­щи жи­во­та и уче­ни­ята на Исус. Мо­же да се при­еме, че бол­шин­с­т­во­то от цър­к­ви­те са при­те­жа­ва­ли на­пи­са­но Еван­ге­лие пре­ди края на пър­ви век. До­ка­за­тел­с­т­во за то­ва са ци­та­ти­те на ран­ни­те цър­ков­ни от­ци от не­го. Ду­ма­та "еван­ге­лие" се по­явя­ва в Но­вия 3авет в един­с­т­ве­но чис­ло ка­то тер­мин оз­на­ча­ващ доб­ри­те вес­ти на Исус. Юс­тин Мъ­че­ник, към 150 г.сл.Хр., е пър­ви­ят, кой­то упот­ре­бя­ва мно­жес­т­ве­на­та фор­ма "Еван­ге­ли­ята" (гръц."ta euaggelia"), ка­то обоз­на­че­ние на пи­са­ни­те раз­ка­зи за Ису­со­вия жи­вот. Ос­вен еван­ге­ли­ята и дру­ги хрис­ти­ян­с­ки про­из­ве­де­ния цир­ку­ли­ра­ха в ран­на­та цър­к­ва, на пър­во мяс­то пос­ла­ни­ята на ап.­Па­вел, а след то­ва и друrи пос­ла­ния.

Пър­ви­ят чо­век, кой­то е ис­кал да ус­та­но­ви ка­нон, е бил ере­ти­кът Мар­ки­он към сре­да­та на ІІ век. Цър­ков­ни­ят ис­то­рик Ев­се­вий, пи­шещ око­ло 325 г., в своя раз­бор на ка­но­на раз­к­ри­ва­,че хрис­ти­яни­те окон­ча­тел­но бя­ха раз­де­ли­ли сла­ма­та от жи­то­то на но­во­за­вет­ни­те пи­са­ния, пре­ди хрис­ти­ян­с­т­во­то да е ста­на­ло приз­на­та дър­жав­на ре­ли­гия в на­ча­ло­то на ІV век.

Изоб­що раз­ви­ти­ето на но­во­за­вет­ния ка­нон да­ва убе­ди­тел­ни до­ка­за­тел­с­т­ва, че и тук ръ­ка­та на Про­ви­де­ни­ето е во­де­ла. Ис­то­ри­ята по­каз­ва, че ре­ше­ни­ята, до­ве­ли до ка­нон от 27 кни­ги, не са би­ли де­ло на все­лен­с­ки съ­бо­ри или пап­с­ки дек­ре­ти. По-ско­ро ка­но­нът се е раз­вил пос­те­пен­но в пе­ри­од от око­ло три-че­ти­ри сто­ле­тия под вли­яни­ето на Бо­жия Дух.

В та­зи бо­жес­т­ве­но ди­ри­жи­ра­на се­лек­ция два ос­нов­ни кри­те­рия са ръ­ко­во­де­ли ран­ни­те хрис­ти­яни при ре­ша­ва­не­то на въп­ро­са, кои кни­ги зас­лу­жа­ват мяс­то в Пи­са­ни­ята и кои не. Пър­ви­ят кри­те­рий бил ав­тор­с­т­во­то. Хрис­ти­яни­те счи­та­ли, че еван­гел­с­ка­та вест за Исус и спа­се­ни­ето мо­же да бъ­де пред­с­та­ве­на най-ав­тен­тич­но от хо­ра, ко­ито са би­ли с Исус. Сле­до­ва­тел­но, би­ли са при­ети оне­зи кни­ги, ко­ито са де­ло на апос­тол или дру­гар на апос­тол. Та­ка "Пос­ла­ние на Вар­на­ва", "Пас­ти­рят от Хер­мас" и дру­ги апок­ри­фи би­ли окон­ча­тел­но от­къс­на­ти от ка­но­на, ма­кар и фа­во­ри­зи­ра­ни от ня­кои ран­ни хрис­ти­яни, за­що­то би­ло ус­та­но­ве­но, че про­из­хож­дат от сле­да­пос­тол­с­кия пе­ри­од. Вто­ри­ят кри­те­рий на ран­на­та цър­к­ва при под­бо­ра на ка­но­на бил съ­дър­жа­ни­ето. Той изис­к­вал оце­ня­ва­не­то на ед­на кни­га от глед­на точ­ка на вът­реш­на­та nос­ле­до­ва­тел­ност, съг­ла­сие с ос­та­на­ла­та част от Пи­са­ни­ята и съ­об­ра­зе­на с хрис­ти­ян­с­ка­та опит­ност. Не­съм­не­но, чрез то­зи прин­цип пър­ви­те хрис­ти­яни са от­х­вър­ли­ли мно­жес­т­во гнос­ти­чес­ки еван­ге­лия и апо­ка­лип­си­си.''

Аха значи от хора, които са имали литургия, имали са Свето Предание, имали са храмове и олтари, имали са и изображения по храмовете. Хора почитащи свети мощи, светци и пазели преданията на апостолите. От ''идолопоклонници'' значи?
Аватар
Теодор
Inactive for 23 months
 
Мнения: 354
Регистриран на: 19 Авг 2014, 21:11
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Пол: Мъж
църква: Православна църква

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот bolgaroliub » 11 Сеп 2014, 15:26

Теодор написа:''Се­га мо­жем да пре­ми­нем към фор­ми­ра­не­то на но­во­за­вет­ния ка­нон от 27 кни­ги. Съ­би­ра­не­то на Све­ще­ни­те пи­са­ния на Но­вия За­вет има своя про­то­тип в ка­но­на на Ста­рия за­вет. В це­лия гръц­ки свят гръц­ки­ят пре­вод на Ста­рия За­вет ста­ва Биб­лия на хрис­ти­ян­с­т­во­то. С нея хрис­ти­яни­те въз­при­ели ев­рейс­ка­та док­т­ри­на за бо­гов­дъх­но­ве­ност, та­ка че в кни­ги­те на Ста­рия За­вет те виж­да­ли Бо­жие, а не чо­веш­ко сло­во. Ос­вен Ста­рия За­вет, ран­на­та хрис­ти­ян­с­ка цър­к­ва при­те­жа­ва­ла "Сло­ва­та на Гос­по­да", по­лу­че­ни от Исус или от апос­то­ли­те ка­то оче­вид­ци. Цър­ква­та счи­та­ла, че ду­ми­те и про­ро­чес­т­ва­та на Исус са тол­ко­ва бо­гов­дъх­но­ве­ни, кол­ко­то и те­зи на Ста­рия За­вет. В най-ран­ния хрис­ти­ян­с­ки пе­ри­од се за­бе­ляз­ват на­чал­ни стъп­ки във фор­ми­ра­не­то на но­во­за­ве­тен ка­нон. Още при пър­во­то по­ко­ле­ние се по­яви­ли на­пи­са­ни док­ла­ди. Лу­ка, в про­ло­га на сво­ето еван­ге­лие - Лу­ка 1:1-4 сви­де­тел­с­т­ва, че в не­го­во­то съв­ре­мие са съ­щес­т­ву­ва­ли ня­кол­ко ра­бо­ти, опис­ва­щи жи­во­та и уче­ни­ята на Исус. Мо­же да се при­еме, че бол­шин­с­т­во­то от цър­к­ви­те са при­те­жа­ва­ли на­пи­са­но Еван­ге­лие пре­ди края на пър­ви век. До­ка­за­тел­с­т­во за то­ва са ци­та­ти­те на ран­ни­те цър­ков­ни от­ци от не­го. Ду­ма­та "еван­ге­лие" се по­явя­ва в Но­вия 3авет в един­с­т­ве­но чис­ло ка­то тер­мин оз­на­ча­ващ доб­ри­те вес­ти на Исус. Юс­тин Мъ­че­ник, към 150 г.сл.Хр., е пър­ви­ят, кой­то упот­ре­бя­ва мно­жес­т­ве­на­та фор­ма "Еван­ге­ли­ята" (гръц."ta euaggelia"), ка­то обоз­на­че­ние на пи­са­ни­те раз­ка­зи за Ису­со­вия жи­вот. Ос­вен еван­ге­ли­ята и дру­ги хрис­ти­ян­с­ки про­из­ве­де­ния цир­ку­ли­ра­ха в ран­на­та цър­к­ва, на пър­во мяс­то пос­ла­ни­ята на ап.­Па­вел, а след то­ва и друrи пос­ла­ния.

Пър­ви­ят чо­век, кой­то е ис­кал да ус­та­но­ви ка­нон, е бил ере­ти­кът Мар­ки­он към сре­да­та на ІІ век. Цър­ков­ни­ят ис­то­рик Ев­се­вий, пи­шещ око­ло 325 г., в своя раз­бор на ка­но­на раз­к­ри­ва­,че хрис­ти­яни­те окон­ча­тел­но бя­ха раз­де­ли­ли сла­ма­та от жи­то­то на но­во­за­вет­ни­те пи­са­ния, пре­ди хрис­ти­ян­с­т­во­то да е ста­на­ло приз­на­та дър­жав­на ре­ли­гия в на­ча­ло­то на ІV век.

Изоб­що раз­ви­ти­ето на но­во­за­вет­ния ка­нон да­ва убе­ди­тел­ни до­ка­за­тел­с­т­ва, че и тук ръ­ка­та на Про­ви­де­ни­ето е во­де­ла. Ис­то­ри­ята по­каз­ва, че ре­ше­ни­ята, до­ве­ли до ка­нон от 27 кни­ги, не са би­ли де­ло на все­лен­с­ки съ­бо­ри или пап­с­ки дек­ре­ти. По-ско­ро ка­но­нът се е раз­вил пос­те­пен­но в пе­ри­од от око­ло три-че­ти­ри сто­ле­тия под вли­яни­ето на Бо­жия Дух.

В та­зи бо­жес­т­ве­но ди­ри­жи­ра­на се­лек­ция два ос­нов­ни кри­те­рия са ръ­ко­во­де­ли ран­ни­те хрис­ти­яни при ре­ша­ва­не­то на въп­ро­са, кои кни­ги зас­лу­жа­ват мяс­то в Пи­са­ни­ята и кои не. Пър­ви­ят кри­те­рий бил ав­тор­с­т­во­то. Хрис­ти­яни­те счи­та­ли, че еван­гел­с­ка­та вест за Исус и спа­се­ни­ето мо­же да бъ­де пред­с­та­ве­на най-ав­тен­тич­но от хо­ра, ко­ито са би­ли с Исус. Сле­до­ва­тел­но, би­ли са при­ети оне­зи кни­ги, ко­ито са де­ло на апос­тол или дру­гар на апос­тол. Та­ка "Пос­ла­ние на Вар­на­ва", "Пас­ти­рят от Хер­мас" и дру­ги апок­ри­фи би­ли окон­ча­тел­но от­къс­на­ти от ка­но­на, ма­кар и фа­во­ри­зи­ра­ни от ня­кои ран­ни хрис­ти­яни, за­що­то би­ло ус­та­но­ве­но, че про­из­хож­дат от сле­да­пос­тол­с­кия пе­ри­од. Вто­ри­ят кри­те­рий на ран­на­та цър­к­ва при под­бо­ра на ка­но­на бил съ­дър­жа­ни­ето. Той изис­к­вал оце­ня­ва­не­то на ед­на кни­га от глед­на точ­ка на вът­реш­на­та nос­ле­до­ва­тел­ност, съг­ла­сие с ос­та­на­ла­та част от Пи­са­ни­ята и съ­об­ра­зе­на с хрис­ти­ян­с­ка­та опит­ност. Не­съм­не­но, чрез то­зи прин­цип пър­ви­те хрис­ти­яни са от­х­вър­ли­ли мно­жес­т­во гнос­ти­чес­ки еван­ге­лия и апо­ка­лип­си­си.''

Аха значи от хора, които са имали литургия, имали са Свето Предание, имали са храмове и олтари, имали са и изображения по храмовете. Хора почитащи свети мощи, светци и пазели преданията на апостолите. От ''идолопоклонници'' значи?

Тоест от светите отци е събрана Библията,и съответните глави и текстове са събрани в една книга
Аватар
bolgaroliub
Активен Потребител
Активен Потребител
 
Мнения: 3327
Регистриран на: 10 Мар 2014, 15:02
Has thanked: 755 times
Been thanked: 507 times
Пол: Мъж
църква: Православна църква
Характер: твърд

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Георги Георгиев » 11 Сеп 2014, 17:01

Православната църква от кога съществува ?
Не разбрах по времето, когато категорично са били събрани Книгите в Библията, които са приели за канонични, имало ли е православие, католицизъм, протестантство и други ?
Християнски видеоклипове, филми и музика

Псалми 119:71 Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.
Аватар
Георги Георгиев
Активен Потребител
Активен Потребител
 
Мнения: 1929
Регистриран на: 09 Дек 2013, 12:08
Has thanked: 29 times
Been thanked: 43 times
Автор на темата
Пол: Мъж

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Теодор » 11 Сеп 2014, 19:15

Ако приемате постановлението на един събор относно канона на Библията, защо не приемате и другите постановления относно някоя догма (напр. че Дева Мария е Богородица (Θεοτόκος) затова че е родила въплътеното Слово)?
просто Георги написа:Не разбрах по времето, когато категорично са били събрани Книгите в Библията, които са приели за канонични, имало ли е православие, католицизъм, протестантство и други ?

Имало едни християни наричащи се православни и тези отделили се от тях, наречени еретици. Днешните православни, православните от I - IVв. ли са? Да.
Защо?
Защото не са променели една йота от ученията и преданията на апостолите предадени на апостолските отци (учениците на апостолите), които са ги предали на следващите свети отци, и така до наши дни. Нарича се апостолско приемство. Католиците уж признават първите седем вселенски събори, обаче повечето правила са ги подменили (напр. филиоквето). Протестантите някой ги признават колкото католиците, други въобще не приемат дори Символ Верую. Католиците се отделят от Православната Църква през 1054г., а протестантите от католиците по време на реформацията и така до наши дни.
Аватар
Теодор
Inactive for 23 months
 
Мнения: 354
Регистриран на: 19 Авг 2014, 21:11
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Пол: Мъж
църква: Православна църква

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот стоян2 » 11 Сеп 2014, 20:25

Имам една молба ,моля ви искрено с най-гореща в Христа любов ,не преписвайте никакви заслуги на никой/човек деноминация,организация и прочие/,защото никое пророчество,респективно слово Христово-Божие не е в частност на пророка но светите люде са били движими и водени от Святият Божий Дух.Никъде ,ама съвсем никъде не е писано да се наричаме "еди какви си ,тоест с разни именна преписзайки си заслуги за каквото и да е ,като по този начин да се отъждествяваме с Христос,това е в пълен разрез с учението на Христос.

Мир на всички боящи се от Бога .
Аватар
стоян2
Inactive for 5 months
 
Мнения: 1505
Регистриран на: 18 Май 2014, 12:46
Has thanked: 6 times
Been thanked: 114 times
Пол: Мъж
църква: Неденоминационна църква
Характер: стоящ

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Теодор » 11 Сеп 2014, 20:34

Светите отци въобще не отдалечават от Бог нито пък се отъждествяват с Него. Напротив те са се смятали за най-недостойните. Те ни приближават към Него, ние виждайки техния живот.

"Помнете вашите наставници, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им." (Евр. 13:7)

"Който вас слуша, Мене слуша, и който се отмята от вас, от Мене се отмята" (Лука 10:16).

"Ето, отсега ще ме облажават всички родове" (Лука 1:48)

Аз отдавам дължимата почит към тези светии, не ги славя наравно с Бог.

"Не на мъчениците ние посвещаваме свещенството, богослуженията и жертвоприношенията (както правят това езичниците по отношение на своите божества), защото ние смятаме за свой Бог не тях самите, а техния Бог. Наистина почитаме паметта им като свети Божии люде, които са воювали за истината до смърт. Но чувал ли е някой някога щото свещеникът, стоящ пред олтара, построен даже над гроба на мъченик, в Божия чест и почит да казва в своите молитви - на тебе, Павле, Петре или Киприяне, принасям жертва?…

И тъй ние не почитаме св. мъченици с божествени почести… не сме им установили свещеници и не им извършваме жертвоприношения, защото това е неприлично, неподобаващо и непозволено, тъй като то трябва да стане само по отношение на единия Бог." - св. Августин
Аватар
Теодор
Inactive for 23 months
 
Мнения: 354
Регистриран на: 19 Авг 2014, 21:11
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Пол: Мъж
църква: Православна църква

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот стоян2 » 11 Сеп 2014, 21:14

Теодор написа:Светите отци въобще не отдалечават от Бог нито пък се отъждествяват с Него. Напротив те ни приближават към Него.

"Помнете вашите наставници, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им." (Евр. 13:7)

"Който вас слуша, Мене слуша, и който се отмята от вас, от Мене се отмята" (Лука 10:16).

"Ето, отсега ще ме облажават всички родове" (Лука 1:48)

Аз отдавам дължимата почит към тези светии, не ги славя наравно с Бог.

"Не на мъчениците ние посвещаваме свещенството, богослуженията и жертвоприношенията (както правят това езичниците по отношение на своите божества), защото ние смятаме за свой Бог не тях самите, а техния Бог. Наистина почитаме паметта им като свети Божии люде, които са воювали за истината до смърт. Но чувал ли е някой някога щото свещеникът, стоящ пред олтара, построен даже над гроба на мъченик, в Божия чест и почит да казва в своите молитви - на тебе, Павле, Петре или Киприяне, принасям жертва?…

И тъй ние не почитаме св. мъченици с божествени почести… не сме им установили свещеници и не им извършваме жертвоприношения, защото това е неприлично, неподобаващо и непозволено, тъй като то трябва да стане само по отношениПрескъпи ми Теодорчо бих искал да ти кажа че ,по мъдро,по разумно би звучало от уста на младенците ето това:

2Кор.10:17 А който се хвали, с Господа да се хвали.
2Кор.10:18 Защото не е одобрен този който сам себе си препоръчва, но този когото Господ препоръчва.


1Кор.1:30 А вие сте от него в Христа Исуса, който стана за нас от Бога мъдрост, и правда, и освещение, и изкупуване;
1Кор.1:31 тъй щото според както е писано: "Който се хвали, с Господа да се хвали."Рим.11:33 О колко е дълбоко богатството и премъдростта и знанието Божие! Колко са непостижими неговите съдби, и неизследвани пътищата му!
Рим.11:34 Защото: "Кой е познал умът Господен? Или кой е бил нему съветник?"
Рим.11:35 Или, "Кой му е дал от по-напред нещо, та да му бъде въздаяние за него?"
Рим.11:36 Защото всичко е от него, и чрез него, и за него. Нему слава во веки. Амин.


Моля ви ,не разбирате ли че,по този така подреден от вас диалог губите съфорумници/съзнателно не конкретизирам,те сами себе си знаят,за кои става въпрос/,говорете за Христос в вас ,в живота ви ,в работата ви ,в взаимоотношенията ви с страничните вам,а не да се препирате за ,да не казвам какво,вие измествате центъра на тежестта,на разговора,на славата престанете умолявам ви,и нека всеки да говори според не това какво е научил в школото за небесното царство щото много добре знаете тези ,които учат за небесното царство/книжниците/на какви люде са оприличени, а според това как живее за Христос ,как подра :friends: :good: жава на Спасителя си ,какъв пример на подражание е за страничните нему .Моля ви .
Аватар
стоян2
Inactive for 5 months
 
Мнения: 1505
Регистриран на: 18 Май 2014, 12:46
Has thanked: 6 times
Been thanked: 114 times
Пол: Мъж
църква: Неденоминационна църква
Характер: стоящ

Re: Библия

Мнение Номер:#  Мнениеот Теодор » 11 Сеп 2014, 21:21

Аз Господа не хваля ли? Да хваля себе си или някого другиго? А светците не са ли хвалили Господа?
Апостол Павел не е Господ. Но ти слушаш и правиш това което е казвал, защото казаното е от Свети Дух. Това идолопоклонство ли е?
"Помнете вашите наставници, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им." (Евр. 13:7)
Аватар
Теодор
Inactive for 23 months
 
Мнения: 354
Регистриран на: 19 Авг 2014, 21:11
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Пол: Мъж
църква: Православна църква

Следваща

Коментирайте

Потребители разглеждали темата?

14 потребители са разглеждали темата: Гост (2), Гост (1), Гост (15), Гост (1), bolgaroliub (7), ivankara (1), konstanca (1), lazarin1 (1), mathur (1), spravedliv (2), Георги Георгиев (27), Йордан (14), Теодор (64), стоян2 (11)


Назад към Общи християнски теми

  • ВИЖТЕ ОЩЕ
    Отг.
    Прегледи
     Последно мнение