ХРИСТИЯНСКИ ФОРУМИ - ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Дата и час: 21 Сеп 2017, 02:40 Разширено търсене

Български християнски форуми е място за християнски дискусии, споделяне на видео или писмени свидетелства, насърчения и общение между вярващи в Бога.

Как да ни помогнете в развитието: КЛИК

Киприян е новият Старозагорски митрополит

[ Facebook коментара]

Киприян е новият Старозагорски митрополит

Мнение Номер:#  Мнениеот Theodora V » 12 Дек 2016, 12:29

Днес в синодния параклис „Св. цар Борис” се проведе каноничният избор за нов Старозагорски митрополит. След гласуването на митрополитите, което приключи преди броени минути (в около 11.30 ч.), стана ясно, че за предстоятел на Старозагорската катедра е избран Траянополският еп. Киприян, до настоящия момент викарий на Врачанския митр. Калиник.

За еп. Киприян гласуваха 8 от митрополитите, които присъстваха на избора. Въздържали са се митрополитите Йосиф, Амвросий, Йоан, Серафим и Наум. Митр. Йосиф е написал, че не може да гласува за нов митрополит, защото Старозагорският митрополит е жив. Няма подадени гласове за Месемврийския епископ Яков. В гласуването не взе участие Врачанският митрополит Калиник, който е с влошено здраве и е в болница.

Гласуването започна в 11 часа, като пръв гласува патриарх Неофит.

Преди малко на новоизбрания митрополит беше съобщен резултатът от гласуването и в момента той се отправя към сградата на Св. Синод.

Старозагорски митрополит Киприян

Изображение Ро­­ден е на 8 март 1976 г. в гр. Ка­­зан­­­лък, Ста­­ро­­за­­гор­­с­­­ка епар­­­хия, и кръстен със свет­­с­­­ко­­то име Ог­­­нян. След за­­вър­­ш­­­ва­­не на ос­­­нов­­­но об­­­ра­­зо­­ва­­ние той по­­лу­­ча­­ва през 1995 г. и сред­­­но му­­зи­­кал­­­но об­­­ра­­зо­­ва­­ние в род­­­ния си град. На 1 септември 1996 г. е пос­­т­­­ри­­ган за мо­­нах в Рил­­с­­­кия ма­­нас­­­тир от игу­ме­на Дра­­го­­ви­­тийс­­­ки епископ Йо­­ан с ду­­хо­­вен ста­­рец Ста­­ро­­за­­гор­­с­­­кия мит­­­ро­­по­­лит Пан­­к­­­ра­­тий. На 8 септември 1996 г. е ръ­­ко­­по­­ло­­жен за йе­­ро­­дя­­кон в гр. Па­­вел ба­­ня, а на 14 септември 1996 г. - за йе­­ро­мо­­нах в храм “Св. Ни­­ко­­лай” в гр. Ста­­ра За­­го­­ра. От ме­­сец ок­­­том­­в­­­ри 1996 г. до края 1998 г. йе­­ромонах Кип­­­ри­­ян из­­­пъл­­­ня­­ва пос­­­лу­­ша­­ни­­е­­то ефи­­ме­­рий на Ка­­зан­­­лъш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. Бо­­го­­ро­­ди­­ца”, ка­­то съ­­щев­­­ре­­мен­­­но е и уче­­ник в па­­ра­­лел­­­ния курс на Софийс­ка­та ду­хов­на се­ми­на­рия „Св. Йоан Рил­­с­­­ки”, след ко­­е­­то е при­­ет в кли­­ра на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия ка­­то из­­­пъл­­­ня­­ващ длъж­­­ност­­­та игу­­мен на Тър­­­жиш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. прор. Илия”. През 2000 г. Вра­­чан­­с­­­кият мит­­­ро­­по­­лит Ка­­ли­­ник му въз­­­ла­­га пос­­­лу­­ша­­ни­­е­­то про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­ка мит­­­ро­­по­­лия.

На 31 август 2003 г. по вре­­ме на след­­­ва­­не­­то му в Бо­­гос­­­лов­­с­­­ки­я фа­­кул­­­тет на Со­­фийс­­­кия уни­­вер­­­си­тет “Св. Кли­­мент Ох­­­рид­­с­­­ки” с ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод на БПЦ Вра­­чан­­с­­­кият мит­­­ро­­по­­лит Ка­­ли­­ник го удос­­­то­­я­­ва с офи­­ки­­я­­та „ар­хи­­ман­­д­­­рит”. В ка­­чес­­т­­­во­­то си на про­­то­­син­­­гел ар­­­химандрит Кип­­­ри­­ян е имал и след­­­ни­­те пос­­­лу­­ша­­ния: из­пъл­­­ня­­ващ длъж­­­ност­­­та игу­­мен на Че­­ре­­пиш­­­кия ма­­нас­­­тир “Ус­­­пе­­ние Бо­­го­­ро­­дич­­­но”; на Тър­­­жиш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. про­­рок Илия” край га­­ра Стру­­пец; на Гра­­де(шни)ш­­­кия ма­­нас­­­тир “Св. Йо­­ан Пред­­­те­­ча”; пред­­­се­­да­­тел на цър­­­ков­­­но­­то нас­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­во при ка­­тед­рал­­­ния храм “Св. Апос­­­то­­ли” във Вра­­ца, на мит­­­ро­­по­лит­­с­­­кия храм “Св. Ни­­ко­­лай” и на храм “Св. Соф­­­ро­­ний епис­коп Вра­­чан­­с­­­ки” в същия град и на храм “Св. Ге­­ор­­­ги” в гр. Мез­­д­­­ра. От 2000 г. той е наз­­­на­­чен и за ди­­ри­­гент на пред­­с­­­та­­ви­­тел­­­ния хор “Св. Соф­­­ро­­ний еп. Вра­­чан­­с­­­ки” на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия. С бла­­гос­­­ло­­ве­­ние на Вра­­чан­­с­­­кия епар­­­хийс­­­ки ар­хи­е­рей е по­­се­­ща­­вал лек­­­ции и се­­ми­­на­­ри по граж­­­дан­­с­­­ко пра­­во в Юри­­ди­­чес­­­кия фа­­кул­­­тет на СУ “Св. Кли­­мент Ох­­­рид­­с­­­ки”.

През фев­­­ру­­а­­ри 2006 г. по ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод на БПЦ ар­­­хим. Кип­­­ри­­ян е из­­п­­­ра­­тен на пос­лу­­ша­­ние ка­­то про­­то­­син­­­гел на мит­­­ро­­по­­ли­­та на САЩ, Ка­­на­­да и Ав­­с­­т­­­ра­­лия Йо­­сиф. По вре­­ме на прес­­­тоя си в САЩ по­­лу­­ча­­ва ези­­ко­­во об­­­ра­­зо­­ва­­ние в ALCC “American language” – New York. От 1 август 2007 г. по искане на митр. Йосиф и със съответно ре­­ше­­ние на Св. Си­­нод е освободен и пратен от­­­но­­во на длъж­­­ност­­­ про­­то­­син­­­гел на Вра­­чан­­с­­­кия мит­­­ро­­по­­лит, ка­­то съ­­щев­­­ре­­мен­­­но е и игу­­мен на Че­­ре­­пиш­­­кия ма­­нас­­­тир, пред­­­се­­да­­тел на ка­­тед­­­рал­­­но­­то цър­­­ков­­­но нас­­­то­­я­­тел­с­т­во в гр. Вра­­ца и ди­­ри­­гент на Пред­­с­­­та­­ви­­тел­­­ния хор на Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия. Ар­­­хи­­м. Кип­­­ри­­ян е но­­си­­тел на го­­ля­­ма­­та наг­­­ра­­да от Меж­­­ду­­на­­род­­­ния кон­­­курс “Пе­­е­­ща ду­­ша” – гр. Бя­­лис­­­ток, Пол­­­ша, но­­си­­тел е на гра­­мо­­ти и дип­­­ло­­ми от Меж­­­ду­­на­­род­­­ния фес­­­ти­­вал на пра­­вос­­­лав­­­на­­та му­­зи­­ка в гр. По­­мо­­рие – 2004/2005 г., на Меж­­­ду­­на­­род­­­ния фес­­­ти­­вал на рус­­­ка­­та цър­­­ков­­­на пе­­сен – 2002/2003 г. в Со­­фия, но­­си­­тел е на юби­­лей­­на­­та знач­­­ка – ор­­­ден “Св. Соф­­­ро­­ний еп. Вра­­чан­­с­­­ки” за осо­­бе­­ни зас­­­лу­­ги в раз­­­ви­­ти­­е­­то на цър­­­ков­­­но-об­­­щес­­т­­­ве­­ния и кул­­­тур­­­но-му­­зи­­кал­­­ния жи­­вот във Вра­­чан­­с­­­ка епар­­­хия и Вра­­чан­­с­­­ка об­­­ласт.

На 11 декември 2016 г. беше избран на мястото на освободения от Св. Синод по здравословни причини Старозагорски митрополит Галактион.

https://dveri.bg/wrfar
Аватар
Theodora V
Deactivated
 
Мнения: 2450
Регистриран на: 24 Авг 2015, 11:37
Местоположение: София, България
Has thanked: 832 times
Been thanked: 958 times
Автор на темата
Пол: Жена
църква: Православна църква

бyтoн зa coциaлни мpeжи

loading...

Re: Киприян е новият Старозагорски митрополит

Мнение Номер:#  Мнениеот Theodora V » 13 Дек 2016, 21:15

вторник, 13 декември 2016 г.
СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИЯН: НИЕ ПРЕДИ ВСИЧКО СМЕ МОНАСИ...!!!


Ваше Високопреосвещенство, първо ми позволете да Ви поздравя с избора Ви за старозагорски митрополит и веднага след това да Ви попитам, готов ли се за това отговорно служение?

- Благодаря за поздравлението и все пак, ние преди всичко сме монаси – воини Христови в Земната Църква и там, където Бог ни призове, Църквата ни призове, хората ни изберат и имат желанието да бъдем техни слуги и свещенослужители и обявяващи благословението на Светия Дух, ние сме длъжни да спазим това тяхно желание. Надявам се с Божията сила да успеем и Бог да помага в нашите взаимни трудове със старозагорското епархийско свещенство.

Какво е първото нещо, което ще направите като нов старозагорски митрополит?

- Най-напред трябва да се запозная с всички свщенослужители в Светата Старозагорска епархия, да се запозная с църковно-административните и църковно-богослужебните дела, за да можем да начертаем пътя, по който ще вървим напред, в изграждане на църковно-социалната дейност, на развитието на свещенослужителите - както богослужебно, така и практически, и богословски, а също и църковно-канонично. Трябва да се запозная с всичко, което е свързано със живота на Светата Старозагорска епархия.


Оставяте Врачанска епархия, ще Ви липсва ли?

- Отново казвам, че ние сме монаси, нямаме право на лични чувства, на лични щения. Така че това е страдание вътре в сърцето ми.

Знаете ли вече, кой ще Ви замести, въобще, ще можете ли да бъдете заместен във Враца?

- Няма незаменими хора на тази земя. Така че, каквато е Божията воля и Божието допущение, това ще се случи във Врачанска епархия.

Бяхте избран за митрополит с много любов от хората, искаха Ви, очакваха Ви, на какво отдавате тази любов?

- Не мога да говоря от името на хората, защото аз не познавам част от епархийските избиратели. Аз съм израснал в тази епархия - в гр. Казанлък, бил съм певец там. Познават ме още от младежките ми години. Бог ми предложи служение във Врачанска епархия и сега отново ме призовава към служение в моята родна Старозагорска епархия!

Няма да Ви отнемам повече време, още веднъж - честито за избора Ви за митрополит и благодаря за това интервю!


- Благодаря и Бог да Ви пази!

Интервю за фейсбук-групата "Православни новини"
http://vencijekov.blogspot.bg/2016/12/blog-post_50.html
Аватар
Theodora V
Deactivated
 
Мнения: 2450
Регистриран на: 24 Авг 2015, 11:37
Местоположение: София, България
Has thanked: 832 times
Been thanked: 958 times
Автор на темата
Пол: Жена
църква: Православна църква

Re: Киприян е новият Старозагорски митрополит

Мнение Номер:#  Мнениеот stucyte » 13 Дек 2016, 21:26

Вolgaroliub, къде се губиш толкова време бе брате? Здрав ли си, всичко точно ли е при теб! Някои хора започнахме да се притесняваме за теб... :friends:
" И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него." /1Иоан 4:16/
Аватар
stucyte
Служител
Служител
 
Мнения: 7740
Регистриран на: 11 Окт 2012, 17:48
Has thanked: 1488 times
Been thanked: 1312 times
Пол: Мъж
църква: Православна църква
Характер: любопитен

Коментирайте

Потребители разглеждали темата?

10 потребители са разглеждали темата: Theodora V (2), bolgaroliub (3), cool (1), for_the_truth (2), messianic (1), stucyte (5), Венци Тоневски (1), Милко (1), Пламен79 (4), Теодор77 (2)


Назад към Православна църква

cron